Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2017

 

Ombudsmanden offentliggør løbende visse udtalelser på ombudsmanden.dk og i ombudsmandens database i Retsinformation. For 2017 drejede det sig om følgende udtalelser (Udtalelserne er anført under de ministerområder mv., hvor kompetencen i sagerne lå ved årets udgang).:

 

a. Beskæftigelsesministeriet

Ingen udtalelser på Beskæftigelsesministeriets sagsområde er offentliggjort i 2017. 

 

b. Børne- og Socialministeriet

Ingen udtalelser på Børne- og Socialministeriets sagsområde er offentliggjort i 2017. 

 

c. Energi-, Forsynings-og Klimaministeriet

Ingen udtalelser på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets sagsområde er offentliggjort i 2017.

 

d. Erhvervsministeriet

2017-11

En virksomheds navn i en eksporttilladelse til overvågningsteknologi kunne ikke på det anførte grundlag undtages fra retten til aktindsigt. Henvisning til tidligere kritiske artikler var beklagelig.  Kritik af manglende partshøring.

 

e. Finansministeriet

2017-19

Ombudsmanden rejste en række spørgsmål over for Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet om det retlige grundlag for NemID. Styrelsen oplyste, at der vil blive fremsat et lovforslag, som fastsætter rammerne for NemID.

 

f. Forsvarsministeriet

Ingen udtalelser på Forsvarsministeriets sagsområde er offentliggjort i 2017.

 

g. Justitsministeriet

2017-4

Afgørelse om afslag på at behandle aktindsigtsanmodninger på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, jf. § 9, stk. 2, nr. 1, i offentlighedsloven, skal træffes, forholdsvis hurtigt efter at anmodningen er modtaget.

2017-12

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere PET og Justitsministeriet i forbindelse med PET’s kopiering, opbevaring og arkivering af en forfatters dagbøger, som indgik i en operationssag fra 1981 angående forfatteren.

2017-14

Fejlvurderinger i forbindelse med en omorganisering af politiets arbejde førte til sagsophobning og en stigning i sagsbehandlingstiderne i forskellige administrative sager. Kritik af sagsbehandlingstiderne og den tid, det tog at nedbringe dem.

2017-15

Retningslinjer for modtagelse af gaver i politiet gav indtryk af, at der var videre adgang til at modtage gaver mv. i politiet, end hvad der er anført i vejledning om god adfærd i det offentlige.

2017-16

Politiet havde ikke godtgjort tilstrækkeligt, at magtanvendelse over for en mand i forbindelse med et forsøg på tvangsmæssig udsendelse havde været nødvendig i hele sin udstrækning, efter at udsendelsen var afbrudt. Desuden var der dokumentationsmangler.

2017-18

Ombudsmanden undersøgte en langvarig sikringscelleanbringelse af en indsat. Ombudsmanden mente, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke burde have taget fængslets indberetning om sagen til efterretning, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst.

2017-33

Efter et tilsynsbesøg blev forholdene i grønlandske detentioner uden fast politibetjening forbedret på en række punkter. Ombudsmanden var bekymret for de detentionsanbragtes sikkerhed.

2017-35

Ikke kritik af ministeriets afslag på generelt at oplyse, til hvilke konkrete opgaver PET havde bedt Forsvaret om assistance. Heller ikke kritik af afslag på at af- eller bekræfte, om der var undtaget sådanne oplysninger fra aktindsigt i den konkrete sag.

 


h. Kirkeministeriet

Ingen udtalelser på Kirkeministeriets sagsområde er offentliggjort i 2017.

 

i. Kulturministeriet

2017-2

Efter gennemgang af ministeriets gavepolitik: Invitationer og fribilletter mv. til offentligt ansatte skal vurderes efter reglerne om modtagelse af gaver og andre fordele. De ansattes deltagelse kræver et sagligt formål.

 

j. Miljø- og Fødevareministeriet

2017-20

Ministeriet gav afslag efter miljøoplysningsloven på aktindsigt i ministerens talepapir fra et borgermøde. Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage
sagen for at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

2017-21

Et klagenævn havde været mere end 14 måneder om at behandle en klage over et afslag på indsigt i en database med miljøoplysninger. Ombudsmanden kritiserede den alt for lange sagsbehandlingstid og henstillede, at sagen blev fremskyndet mest muligt.

2017-29

Oplysninger om forventede virkninger af en foreslået kvælstofregulering i fødevare- og landbrugspakken kunne ikke anses for at være ”oplysninger om emissioner til miljøet”, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 5.

 

k. Skatteministeriet

2017-34

En sagsbehandlingstid i Skatteankestyrelsen på lidt over fem måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lang.

 


l. Statsministeriet

2017-26

Pligten til at ekstrahere faktiske oplysninger i ministerbetjeningsdokumenter gælder både for baggrundsoplysninger og talepunkter.

  

m. Sundheds- og Ældreministeriet

2017-7

Ikke hjemmel til, at Styrelsen for Patientsikkerhed og ministeriet kunne indfortolke et højere karakterkrav for tredjelandstandlæger end 02 i en dansk sprogtest. En myndighed kan ikke fastsætte nye krav til borgere på sin hjemmeside.

2017-8

Et spørgsmål om ret til aktindsigt i et dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere, inden der blev givet afslag. Ministeriet blev desuden anmodet om på ny at overveje spørgsmålet om meroffentlighed.

2017-24

Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvor der udtales kritik af en læge, kunne ikke undtages fra aktindsigt.

 

n. Transport-, Bygnings-og Boligministeriet

2017-5

I lov om private fællesveje var der hverken hjemmel til at fritage en kommune som ejer af en offentlig sti for at betale bidrag til en privat fællesvejs vedligeholdelse eller til at reducere bidraget fra en ejendom, der grænsede op til den offentlige sti.

2017-22

Uberettiget at afslå kompensation for en flyforsinkelse på grund af sygdom hos et besætningsmedlem, da der ikke var tale om ”usædvanlige omstændigheder”.

 

o. Uddannelses- og Forskningsministeriet

2017-3

Hensynet til at sikre en kvalificeret evaluering af forskning kunne konkret ikke begrunde undtagelse af oplysninger i en evalueringsrapport efter § 33, nr. 5, i offentlighedsloven.

2017-28

Oplysninger om steder, hvor der var fundet zink og kobber i jord og gylle, var ”oplysninger om emissioner til miljøet”, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 5.

 

p. Udenrigsministeriet

2017-6

Afslag på aktindsigt i en åbningsskrivelse fra EUKommissionen efter miljøoplysningsloven, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, i offentlighedsloven fra 1985, kunne ikke kritiseres.

 

q. Udlændinge- og Integrationsministeriet

2017-10

En instruks fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til Udlændingestyrelsen om, at ingen asylansøgere under 18 år fremover måtte indkvarteres i danske asylcentre sammen med en eventuel ægtefælle eller samlever, var ulovlig.

2017-25

Ikke pligt til at give en journalist oplysninger, som tidligere var meddelt mundtligt til et andet medie som led i en solohistorie.

2017-30

Udlændingestyrelsen burde i sin vejledning af en mand, som søgte om tidsubegrænset opholdstilladelse, have henvist manden til at søge nærmere oplysninger hos f.eks. kommunen. Ombudsmanden henstillede genoptagelse af sagen om opholdstilladelse.

2017-32

Ministeriets sagsbehandlingstid i sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret var generelt for lang. Vejledningen i det danske pas om ansøgningstidspunktet for bevarelse af indfødsret var ikke retvisende.

 

r. Undervisningsministeriet

Ingen udtalelser på Undervisningsministeriets sagsområde er offentliggjort i 2017.

 

s. Økonomi- og Indenrigsministeriet

2017-17

Ombudsmanden mente, at Ankestyrelsen burde have imødekommet en borgers opfordring om at indhente yderligere oplysninger. Det skyldtes, at borgeren havde rejst relevant tvivl om rigtigheden af oplysninger, som indgik i Ankestyrelsens afgørelse.

 

t. Kommunale og regionale myndigheder

2017-1

En kommentar på Facebook om en kommunaldirektør overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Det, at kommunen vurderede den ansattes loyalitet, efterlod tvivl om, hvorvidt den havde behandlet sagen ud fra en korrekt forståelse af gældende ret.

2017-9

Ved et tilsynsbesøg kom det frem, at et kommunalt botilbud havde opsat døralarmer hos flere beboere uden det fornødne retlige grundlag. Ombudsmanden fandt fremgangsmåden meget kritisabel og pegede samtidig på flere andre sagsbehandlingsfejl.

2017-13

En sikret institution havde ikke hjemmel til som en fast praksis at vaske de unge anbragtes tøj ved ankomsten til institutionen. Heller ikke selv om formålet bl.a. var at ødelægge eller forringe eventuelle ulovlige stoffer.

2017-23

En kommunal selvstyrehavn var ikke en del af den kommunale forvaltning. En rapport, der var videregivet til kommunen, hvor havnen lå, kunne derfor ikke undtages fra aktindsigt, med henvisning til at der var tale om et internt dokument.

2017-27

En sikret institutions ordning med kontrol af beboernes post havde ikke tilstrækkelig hjemmel. Ombudsmanden henstillede derfor, at ordningen blev bragt til ophør.

2017-31

En sygeplejerske ansat i en kommune blev indkaldt til møde med ledelsen efter et kritisk opslag på Facebook. Ombudsmanden udtalte, at det var kommunens ansvar, at mødet foregik i fuld respekt for – og med anerkendelse af – den ansattes ytringsfrihed.

 

u. Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence

Ingen udtalelser er offentliggjort i 2017.