Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2017

 

Klik på overskriften for at læse nyhederne i deres fuld længde.

4. januar

Ombudsmanden fokuserer på socialpsykiatrien i 2017

I 2017 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særligt fokus på forholdene på landets socialpsykiatriske botilbud.


9. januar

Større åbenhed om tilsynsbesøg

Resultaterne af ombudsmandens tilsynsbesøg bliver fremover offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside. Det sker, for at interesserede kan følge med i, hvilke institutioner ombudsmanden besøger, og hvad der kommer ud af besøgene. Bl.a. vil man kunne se de afsluttende anbefalinger til institutionerne.

Samtidig lægger ombudsmanden en ny tilsynsmanual ud på sin hjemmeside, der i detaljer beskriver, hvordan besøgene gennemføres.


9. januar

Ombudsmandens Skattekontor åbnet

Fra årsskiftet har Folketingets Ombudsmand med et nyt skattekontor fået flere ressourcer til at behandle sager om skattespørgsmål. Det sker efter en beslutning i Folketinget i foråret 2016.


11. januar

Forbedrede forhold for psykisk syge i Vestre Fængsel

Psykisk syge i Vestre Fængsel har fået flere sociale aktiviteter over de seneste 4 år. Det er den gode nyhed, efter at tilsynshold fra ombudsmanden bistået af lægelige eksperter fra DIGNITY og eksperter i menneskerettigheder fra Institut for Menneskerettigheder har besøgt Vestre Fængsels hospital i 2012, 2013 og 2016.


12. januar

Ombudsmanden undersøger forholdene for frihedsberøvede unge

I løbet af 2017 vil Ombudsmandens Børnekontor besøge en række institutioner, som især huser unge, der er dømt eller varetægtsfængslet. Temaet for årets tilsynsbesøg er nemlig unge i sikrede døgninstitutioner, arresthuse og fængsler.


13. januar

Offentligt ansat gik for langt i udtalelser på Facebook

En kommunal medarbejder overskred grænserne for sin ytringsfrihed, da han i en kommentar på Facebook beskrev kommunaldirektøren som ”en person, der måske ikke har sandhed som sin spidskompetence”. Det siger ombudsmanden i en ny udtalelse. Han lægger bl.a. vægt på, at medarbejderen ikke nærmere havde dokumenteret eller
sandsynliggjort sin beskyldning.


23. januar

Offentligt ansatte skal passe på med at tage imod invitationer og fribilletter 

Offentligt ansatte skal udvise stor omtanke, når de som led i arbejdet bliver inviteret til f.eks. middage, koncerter eller teaterforestillinger. Det princip har været grundlag for en gennemgang af Kulturministeriets gavepolitik, som ombudsmanden netop har afsluttet. Kulturministeriet har i dialog med ombudsmanden justeret sin politik.


2. februar

Udlændingestyrelsen følger op på ombudsmandens anbefalinger til Børnecenter Hundstrup 

Folketingets Ombudsmand har afdækket forskellige problemer under et tilsynsbesøg på Børnecenter Hundstrup. Centret, der huser unge asylansøgere, skal nu lukke, og Langeland Kommune skal ikke længere være operatør. Ombudsmanden har bl.a. derfor taget nogle af sine anbefalinger op med Udlændingestyrelsen.


6. februar

Offentliggørelse af dokumenter i sagen om adskillelse af mindreårige asylansøgere 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i dag udsendt denne pressemeddelelse: “Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs reaktion på Ombudsmandens udkast
til redegørelse om indkvartering af mindreårige ægtefæller” På den baggrund linkes der til følgende dokumenter:


10. februar

Udenlandsk tandlæge blev dumpet på forkert grundlag 

Det var ikke let for en egyptisk tandlæge at vide, hvilke sprogkrav der gjaldt for at blive tandlæge i Danmark. Slog han op i bekendtgørelsen, var kravet ”bestået”. På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside hed kravene derimod ”bestået med minimumskaraktererne 7 og 10”. 

Tandlægen bestod sin dansktest, men ikke med karaktererne 7 og 10, og blev derfor i første omgang afvist. 

Ombudsmanden nåede i sin undersøgelse frem til, at myndighederne fortolkede bekendtgørelsen forkert. Tandlægen skulle ikke have været afvist.


22. februar

Ombudsmanden ser nærmere på SKATs og Landsskatterettens behandling af sager

Folketingets Ombudsmand har netop indledt en generel undersøgelse af et antal sager hos SKAT og Landsskatteretten. Undersøgelsen vil have særligt fokus på, om de forvaltningsretlige regler og principper bliver overholdt. 


6. marts

Urimeligt lang sagsbehandlingstid i politiet efter omorganiseringer

En lang række borgere kom i klemme, efter at politiet samlede behandlingen af sager om bl.a. kørekort i to administrative centre. Omorganiseringen medførte fra starten en betydelig ophobning af sager og en stigning i sagsbehandlingstiden. (…)

”Når en myndighed bliver omorganiseret, vil det ofte resultere i længere sagsbehandlingstider. Det kan efter omstændighederne accepteres i en kortere periode, men mere end to år, som det var tilfældet ved politiets administrative centre, er alt for længe”, konstaterer Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen. 


9. marts

Væsentlige forbedringer i grønlandske detentioner

Sikkerheden er blevet væsentligt forbedret for personer, der indsættes i grønlandske detentioner uden fast bemanding. Men nogle forhold er stadig bekymrende. Det konkluderer ombudsmanden efter omfattende dialog med de ansvarlige myndigheder.


23. marts

Ulovligt at tvangsadskille alle unge asylpar

I februar 2016 udsendte Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet en instruks om, at ingen asylansøgere under 18 år måtte indkvarteres i danske asylcentre sammen med deres ægtefælle eller samlever.

Den instruks var i strid med både dansk ret og internationale konventioner, konkluderer Folketingets Ombudsmand.


29. marts

Kommune begik væsentlige fejl ved brug af døralarmer i botilbud

En døralarm kan være en vigtig sikring mod, at personer med nedsat psykisk funktionsevne forlader deres botilbud og måske udsætter sig selv eller andre for skade. Men en døralarm er også et indgreb i den enkeltes frihed, og der er en række lovkrav, som skal følges, inden en kommune installerer en alarm. Det fremhæver ombudsmanden efter at have fundet væsentlige fejl i forbindelse med et tilsynsbesøg. 


31. marts

PET fulgte reglerne ved arkivering af kendt forfatters dagbøger

Siden 1982 har PET opbevaret en kopi af en kendt dansk forfatters dagbøger. Efter at have undersøgt sagen konkluderer ombudsmanden, at han ikke har grundlag for at kritisere Justitsministeriet og PET.


4. april

Lovgivningen sikrer ikke privatskoleelevers ret til at blive hørt 

Undervisningsministeriet vil søge Folketingets tilslutning til en lovændring, hvis dialog og vejledning viser sig ikke at være nok til at sikre privat og efterskoleelevers ret til at blive hørt efter FN’s Børnekonvention.

Ombudsmanden har tidligere henstillet til Undervisningsministeriet at overveje lovgivning for effektivt at sikre elevernes rettigheder på dette område.


5. april

Ledelsen i offentlige myndigheder har også ytringsfrihed 

Ombudsmanden kritiserer jævnligt offentlige myndigheder for at krænke de ansattes ytringsfrihed. I en artikel i den netop offentliggjorte beretning for 2016 prøver han at se sagen fra ledelsens side. Han forklarer bl.a., at ledelsen gerne må svare igen på de ansattes kritik – så længe det sker med et sagligt formål og på en saglig måde.


6. april

Kritisk journalistik kan ikke føre til afslag på aktindsigt

En myndighed kan ikke afslå aktindsigt ud fra en formodning om, at oplysningerne vil blive brugt til kritisk journalistik.

Det udtaler Folketingets Ombudsmand i en sag om aktindsigt i eksporttilladelser til overvågningsteknologi.
(…)


18. april

Ombudsmanden går ind i Ry-sagen

Folketingets Ombudsmand har bedt om en række oplysninger fra Skanderborg Kommune og Mølleskolen vedrørende de involverede drenge i den såkaldte Ry-sag.


19. april

Afviste asylansøgere på Kærshovedgård behandles efter reglerne

Folketingets Ombudsmand var den 31. oktober 2016 på tilsynsbesøg på Udrejsecenter Kærshovedgård. Besøget drejede sig alene om forholdene for afviste asylansøgere og ikke om forholdene for personer på tålt ophold eller personer, der er udvist ved dom. 

Besøget giver efter en samlet vurdering ikke ombudsmanden anledning til at foretage sig yderligere. 


25. april

Ny direktør hos ombudsmanden 

Louise Vadheim Guldberg bliver ny direktør hos Folketingets Ombudsmand fra 1. august 2017. Her tiltræder den nuværende direktør, Jonas Bering Liisberg, som direktør for udenrigspolitik i Udenrigsministeriet. 


3. maj

Nye IT-løsninger skal være offentlighedsvenlige

Nye IT-løsninger i det offentlige – herunder databaser – skal i videst muligt omfang være offentlighedsvenlige. 

Det følger af offentlighedsloven. Det budskab har Folketingets Ombudsmand netop sendt til Finansministeriet i forbindelse med, at ministeriet udvikler en ny makroøkonomisk model.


4. maj

DTU måtte give aktindsigt i ekstern evalueringsrapport

En journalist fra et fagblad fik i første omgang afslag på at se en evalueringsrapport, som DTU havde fået lavet om Instituttet DTU Transport. Rapporten var udarbejdet af fem eksterne forskere og indeholdt en forholdsvis kritisk vurdering af forskningskvaliteten på DTU Transport. Efter at ombudsmanden undersøgte sagen, fik journalisten aktindsigt i hele rapporten.


11. maj

Udbetaling Danmark for længe om at genvurdere klagesager om boligstøtte 

Alt for mange borgere, der i 2016 klagede til Udbetaling Danmark over afgørelser om boligstøtte, måtte vente mere end 4 uger på at komme videre med deres klagesag. Det er kommet frem i en sag, som Folketingets Ombudsmand har rejst, og det udløser nu kritik.

Fristen på de 4 uger er fastsat i en bekendtgørelse, som social- og indenrigsministeren har udstedt. 


16. maj

Ulovligt tvangsmæssigt at vaske unges tøj 

En midtjysk institution for navnlig varetægtsfængslede unge har konsekvent vasket alt de unges tøj ved ankomsten, også selv om de unge ikke har ønsket det. Formålet har været hygiejnisk, men også at ødelægge euforiserende stoffer gemt i tøjet. Lovgivningen giver imidlertid ikke mulighed for denne form for kontrol, konkluderer ombudsmanden.


17. maj

Psykisk syge børn og unge fastspændes jævnligt

Det sker med jævne mellemrum, at et barn eller en ung mod sin vilje fastspændes til en seng på en af landets psykiatriske afdelinger. Det viser en netop offentliggjort rapport om børn og unge i psykiatrien fra Folketingets Ombudsmand.


18. maj

Kropsvisitation og urinprøvetagning foregår efter reglerne

Ombudsmanden har ved 32 tilsynsbesøg i 2016 haft fokus på kropsvisitation og urinprøvetagning. 

Hovedkonklusionen er, at reglerne med ganske få undtagelser bliver efterlevet, og at de indsatte og beboerne selv vurderer, at indgrebene foregår professionelt. Intet peger på, at indgreb bliver foretaget for at chikanere.


14. juni

Her kan du møde ombudsmanden på Folkemødet

Folketingets Ombudsmand er igen i år til stede på Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni.


16. juni

Skoleledere får hjælp til at sikre elevers rettigheder 

Ombudsmanden har gennem flere år haft fokus på elevers rettigheder, når folkeskoler træffer indgribende afgørelser over for eleverne. Nu vil Undervisningsministeriet gennemføre yderligere en vejledningsindsats for at sikre, at skolelederne anvender de forvaltningsretlige regler korrekt. 


19. juni

Tvivl om det retlige grundlag for NemID søges nu løst med lovgivning 

Efter henvendelse fra en kommunal borgerrådgiver har ombudsmanden over for Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet rejst en række spørgsmål om det retlige grundlag for NemID. 


22. juni

Øget klarhed om forskeres ytringsfrihed

Forskere på danske universiteter må gerne udtale sig som privatpersoner i den offentlige debat. Også på områder, hvor de har leveret forskning til offentlige myndigheder.

Det står klart, efter at Miljø- og Fødevareministeriet har svaret Folketingets Ombudsmand, at standardvilkårene i nye kontrakter mellem universiteter og myndigheder ikke indebærer begrænsninger i den enkelte forskers ytringsfrihed eller krav om tavshedspligt, der rækker ud over lovgivningens almindelige regler.


7. august

Myndigheder skal have overblik over fakta før de træffer afgørelse

En mand med et handicap søgte om dækning af prisforskellen mellem en bil med forhjulstræk og en firehjulstrukket bil, så han bedre kunne udføre sit arbejde. Manden fik afslag. Men Ankestyrelsen havde undladt at tage stilling til, at manden tydeligt havde gjort opmærksom på tvivl om oplysninger i sagen.

”Det er et grundlæggende princip i den offentlige forvaltning, at en myndighed har pligt til at undersøge en sag tilstrækkeligt, så den kan træffe den rigtige afgørelse. Det er efter min opfattelse ikke sket i denne sag”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 


21. august

Fængsler strammer op i brugen af sikringsceller

At blive placeret i en sikringscelle og fikseret til en seng er noget af det mest indgribende, man som borger kan blive udsat for af staten. Derfor skal der være orden i alle procedurer, har ombudsmanden understreget i flere sammenhænge. Nu har kriminalforsorgen taget en række initiativer for at sikre, at reglerne om sikringscelleanbringelse bliver overholdt.


22. august

Ikke kritik af ministerium for at tilbageholde solohistorie fra andre journalister 

Hvis en myndighed har udleveret dokumenter til en journalist som led i en solohistorie, har andre journalister krav på de samme dokumenter, hvis de spørger. Men sådan er det ikke, hvis solohistorien er givet mundtligt. Det følger af en ny udtalelse fra ombudsmanden.


1. september

Ombudsmanden åbner særlig skatteside 

Folketingets Ombudsmand lægger løbende udtalelser og nyheder ud på sin hjemmeside. Nu etableres der en særlig skatteside, der indeholder eksempler på afsluttede sager og en oversigt over igangværende undersøgelser på skatteområdet, som ombudsmanden selv har taget initiativ til. 


5. september

Ombudsmanden rejser spørgsmål om behandling af 15-17-årige indsatte i kriminalforsorgen

Under et tilsynsbesøg i Kolding Arrest sagde en ung indsat til ombudsmandens medarbejdere, at han troede, at han var ”ved at blive vanvittig”. Den unge var henvist til at være alene på sin celle i ca. 45 dage – bortset fra 4 dage, hvor han havde fællesskab med en anden indsat. 

Tilsynsbesøget i Kolding Arrest og et tilsynsbesøg i Ungeafdelingen i Vestre  fængsel har nu fået ombudsmanden til at indlede en undersøgelse af forholdene for 15-17-årige indsatte i kriminalforsorgen.


6. september

Sikret institution har ikke ret til at kontrollere beboeres post 

Når en beboer på specialinstitutionen Kofoedsminde på Lolland modtager breve eller pakker, bliver beboeren bedt om at åbne posten i overværelse af to medarbejdere. Vil beboeren ikke det, returneres posten uåbnet. Hvis beboeren samtykker i åbning, inddrages indholdet, hvis det f.eks. er farlige genstande eller euforiserende stoffer. 

Ombudsmanden har forståelse for ordningen, men den er efter hans opfattelse ikke lovlig. Ombudsmanden har derfor henstillet til Kofoedsminde, at ordningen stopper.


8. september

Politiet skærper sin gavepolitik

En politimand bør ikke tage imod en æske chokolade fra en borger, der er taknemmelig over politiets indsats i en sag. Han skal også være varsom med at deltage i kurser eller seminarer betalt af private virksomheder. Det er to ud af flere opstramninger, som Rigspolitiet nu har foretaget i sine retningslinjer om politiets adgang til at modtage gaver og
andre fordele. 

Skærpelserne sker, efter at Rigspolitiet selv har tilkendegivet, at gavepolitikken gav indtryk af, at politifolk kunne modtage gaver i større omfang end andre offentligt ansatte.


13. september

Passager havde ret til kompensation for flyforsinkelse

Hvis et fly bliver forsinket eller aflyst, fordi et medlem af flyets besætning er blevet syg, kan passagererne have krav på økonomisk kompensation. Det følger af EU-retlige regler og EU-Domstolens praksis, konkluderer Folketingets Ombudsmand i en ny udtalelse.


5. oktober

Hjemmesygeplejerske indkaldt til samtale efter kritisk Facebook-opslag

Ledelsen i offentlige myndigheder er ikke afskåret fra at tage en snak med en medarbejder, der har brugt sin ytringsfrihed til at kritisere arbejdspladsen – forudsat at ledelsen har en saglig grund til det. Men ledelsen må ikke på nogen måde kritisere, at medarbejderen har brugt sin ytringsfrihed, og hensigten må ikke være at få medarbejderen
til at tie stille. Medarbejderen må heller ikke med rette få den oplevelse af situationen. 

Det er essensen af en ny sag, der viser, at offentlige ledelser skal være forsigtige, når de reagerer på en lovlig ytring fra en medarbejder. 


27. oktober

Høring i Folketinget fokuserer på offentlighedslov, udlændingeområdet, ytringsfrihed og sikkerhed på sociale bosteder

Onsdag den 15. november 2017 kl. 10-12 afholder Folketingets Retsudvalg den årlige høring om ombudsmandens arbejde. Ombudsmanden og hans medarbejdere præsenterer aktuelle problemstillinger som oplæg til spørgsmål og diskussion. 


30. oktober

”Overblik” fra ombudsmanden skal forebygge fejl 

Når Myndighedsguiden i dag åbnes på ombudsmandens hjemmeside, tager ombudsmanden et nyt skridt for at forebygge fejl hos offentlige myndigheder.

”I ombudsmandsinstitutionen prioriterer vi ikke kun at behandle sager, hvor der er begået fejl, men i stigende grad også at forebygge, at fejl overhovedet bliver begået. Myndighedsguiden er et nyt skridt i denne retning og kan forhåbentlig være en hjælp til jurister og sagsbehandlere i myndighederne – og dermed også være med til at styrke
borgernes retssikkerhed”, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.


2. november

Ombudsmanden rejser spørgsmål om retsgrundlaget for at tvangsanbringe asylbørn

Ombudsmanden har over for Børne- og Socialministeriet rejst spørgsmål om, hvorvidt det retlige grundlag for at tvangsanbringe asylbørn er tilstrækkeligt. 


9. november

Ombudsmanden lukker sag om 26-årsreglen efter at otte par har fået medhold

Udlændingenævnet har givet otte par medhold i deres klage over afslag på familiesammenføring. Derfor lukker ombudsmanden nu den sag, som han rejste af egen drift, efter at Danmark i 2016 var blevet dømt for diskrimination ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 


14. november

Aktindsigtssag om lærerkonflikten i 2013

Danmarks Lærerforening har bedt Folketingets Ombudsmand om igen at se på en sag om aktindsigt, der har forbindelse til lærerkonflikten i 2013. Lærerforeningen har henvist til, at der er fremkommet nye oplysninger, der har væsentlig betydning for den sag, som ombudsmanden sluttede i april 2013.

Ombudsmanden har sendt anmodningen videre til Finansministeriet, så ministeriet kan svare Lærerforeningen. Samtidig har ombudsmanden bedt ministeriet om at underrette ham om svaret til Lærerforeningen. 


23. november

Ombudsmanden rejser spørgsmål om meddeleret for ansatte i Københavns Kommune

Ombudsmanden har i dag spurgt Københavns Kommune til de ansattes ret til at videregive oplysninger til pressen – den såkaldte meddeleret. 

Det sker, efter at det i sidste uge kom frem i medierne, at det angiveligt er ansatte i kommunens rådhusservice, der har givet oplysninger til pressen om kommunens vederlagsfrie udlån af rådhusets lokaler til blandt andre den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester. Det fremgår af omtalen, at kommunen betragter oplysningerne som ikke-fortrolige.